การสมัครเข้าศึกษาต่อ


หลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวชเเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ทั้ง 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม), หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด)  ตั้งแต่  1 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน 2561  สมัครได้ทาง www.grad.chula.ac.th 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อ

 

    •  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม) : Master of Engineering Program in Biomedical Engineering

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศโดยบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวชพิจารณาแล้ว\r\n\r\nเห็น สมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

    • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม) : Master of Science Program in Biomedical Engineering

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางด้าน วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์ สุขภาพ หรือวิศวกรรมศาสตร์

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศโดยบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวชพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

    • หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด)  : Doctor of Philosophy Program in Biomedical Engineering

– สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต [แบบ 1.1] (ไม่ต้องลงรายวิชาเรียน, วิทยนิพนธ์  60 หน่วยกิต)

1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมชีวเวช และคุณภาพของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา มหาบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

-สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต [แบบ 1.2] (ไม่ต้องลงรายวิชาเรียน, วิทยนิพนธ์  72 หน่วยกิต)

1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพและต้องได้รับเกียรตินิยมอย่างน้อยอันดับสองหรือเทียบเท่า หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.60 ตามระบบคะแนน 4 แต้ม

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

-สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต [แบบ 2.1] (วิชาเรียน 12 หน่วยกิต, วิทยนิพนธ์  48 หน่วยกิต)

1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมชีวเวช และคุณภาพของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดี หรือผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

-สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต [แบบ 2.2] (วิชาเรียน 24 หน่วยกิต, วิทยนิพนธ์  48 หน่วยกิต)

1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพและต้องได้รับเกียรตินิยมอย่างน้อยอันดับสองหรือเทียบเท่า หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย3.25 ตามระบบคะแนน 4 แต้ม

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

ติดต่อสอบถาม หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช ห้อง 203 ชั้น 2 ตึก 1 ​คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 02-218-6793 ต่อ 13 Email: Tanakit.s@chula.ac.th

โครงงานวิจัยหัวข้อวิทยานิพนธ์
Biosensor & Medical Instrument
ECG monitor, QRS detection, cardiac arrhythmia, heart rate variability, arrhythmia detection.
Rehabilitation Engineering
gait tranning; walking aid; infrared camera, gait assesment; auditory feedback; telerehabilitaion
Tissue Engineering & Drug Delivery System
3-D printing, biomaterials
drug delivery system, cancer, osteoarthritis, diabetes, ocular diseases