กรรมการหลักสูตรฯ ตั้งแต่ กรกฏาคม 2560


 

ศ.ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา (คณะแพทยศาสตร์) กรรมการ
ศ.ดร.สุทธิลักษณ์ ปทุมราช กรรมการ
ผศ.ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช กรรมการ
ผศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ กรรมการ
อ.ดร.อภิวัฒน์ เล็กอุทัย กรรมการ
อ.ดร.นพ.กฤษฎา เหลืองชวพงศ์ กรรมการ
ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย กรรมการ
อ.ดร.พีรพัฒน์ ทองนึก กรรมการ
อ.ดร.ดวงดาว วิชาดากุล กรรมการ
อ.ดร.สุพรรษา ยอดเมือง กรรมการ
ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ กรรมการและเลขานุการ
อ.ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ