Mater

ชื่อนิสิต : นายกษิดิ์พัฑฒิ กิตรัตนเมธากรณ์
หลักสูตร : Biomedical Instrumentation and Biosensors
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อคัดกรองโรคในลมหายใจ โดยใช้กล้อง cmos ร่วมกับระบบประมวลผลภาพด้วย fpga
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์