โครงงานวิจัยหัวข้อวิทยานิพนธ์
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเกิดภาวะท้องมานในโรคตับชนิดต่างๆ
อาจารย์ ดร.นพ. กฤษฎา เหลืองชวพงศ์


ascites formation, finite element method, liver diseases
รายละเอียด
สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลของสารน้ำภายในตับโดยใช้หลัก Finite element method เพื่อศึกษาการเกิดภาวะท้องมาน (Ascites) ในโรคตับที่พบบ่อย ได้แก่ โรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส และโรคตับแข็ง โดยศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงคณิตศาสตร์ระหว่างความดันหลอดเลือด ณ จุดต่างๆภายในตับ และปริมาณน้ำในช่องท้องที่ผลิตขึ้นในภาวะท้องมาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของตัวโรค