โครงงานวิจัยหัวข้อวิทยานิพนธ์
Hydrogel and cell encapsulation for bone and cartilage tissue engineering
ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์


hydrogel, cell encapsulation
รายละเอียด
Hydrogel and cell encapsulation for bone and cartilage tissue engineering