โครงงานวิจัยหัวข้อวิทยานิพนธ์
Development of a Cost-Effective ECG Monitor for Cardiac Arrhythmia Detection
อ.ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์, อ.ดร.อภิวัฒน์ เล็กอุทัย และ ผศ.ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี


ECG monitor, QRS detection, cardiac arrhythmia, heart rate variability, arrhythmia detection.
รายละเอียด
Ischemic Heart Disease (IHD) and stroke are statistically the leading causes of death world-wide. Both diseases deal with various types of cardiac arrhythmias, e.g. premature ventricular contractions (PVCs), ventricular and supra-ventricular tachycardia, atrial fibrillation. For monitoring and detecting such an irregular heart rhythm accurately, we arenow developing a very cost-effective ECG monitor, which is implemented in 8-bit MCU with an efficient QRS detector using steep-slope algorithm and arrhythmia detection algorithm using a simple heart rate variability (HRV) parameter. This work shows the results of evaluating the real-time steep-slope algorithm using MIT-BIH Arrhythmia Database. The performance of this algorithm has 99.72% of sensitivity and 99.19% of positive predictivity. We then show the preliminary results of arrhythmia detection using various types of normal and abnormal ECGs from an ECG simulator. The result is, 18 of 20 ECG test signals were correctly detected.