โครงงานวิจัยหัวข้อวิทยานิพนธ์
ระบบวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในลมหายใจเพื่อการตรวจคัดกรองโรค
อ.ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์, ผศ.ดร.วีรยุทธ ศรีธุระวานิช และ ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์


colorimetric sensor array, biomarker, non-invasive, FPGA
รายละเอียด
ระบบนี้เป็นระบบวัดแบบไม่รุกล้ำ (non-invasive) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) ในลมหายใจ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการตรวจคัดกรองโรคของผู้สูงอายุที่สำคัญได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด ได้ โดยระบบนี้จะประกอบด้วยเซนเซอร์อาร์เรย์ที่สามารถเกิดการเปลี่ยนสีอย่างจำเพาะกับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเป้าหมาย และระบบประมวลผลสัญญาณภาพการเปลี่ยนสีของเซนเซอร์อาร์เรย์เพื่อประมวลผลออกมาเป็นชนิดและปริมาณของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ตรวจพบในลมหายใจ