Name : ศ.ดร.ศิริพร ดำรงศักดิ์กุล (Prof. Dr. Siriporn Damrongsakkul)
Position : ศาสตราจารย์
Research Topics : Biomaterials for tissue engineering and drug delivery applications , Polymer blends and composites, Property modification of polymers
Contact address : อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 9
Email : siriporn.d@chula.ac.th
Phone : 0-22186862
PhoneExtension :
Education
Ph.D. (Polymer Science) Imperial College London, UK พ.ศ. 2539
M.Sc. (Advanced Chemical Engineering) Imperial College London, UK พ.ศ. 2535
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
Academic Awards
ผลงานวิจัย
1. Prasertsung I., Chutinate P., Watthanaphanit A., Saito N., Damrongsakkul S., “Conversion of Cellulose into Reducing Sugar by Solution Plasma Process (SPP)” Carbohydrate Polymers, 172, 230-236 (2017).
2. Ratanavaraporn J., Soontornvipart K., Shuangshoti S., Shuangshoti S., Damrongsakkul S. “Localized delivery of curcumin from injectable gelatin/Thai silk fibroin microspheres for anti-inflammatory treatment of osteoarthritis in a rat model” Inflammopharmacology, 25, 211–221 (2017).
3. Lamlerd T., Soontornvipart K., Kesdangsakonwut S., Kanokpanont S., Damrongsakkul S., “In Vivo Bone Regeneration of Thai Silk Fibroin Scaffolds with Gelatin, Hydroxyapatite and Hyaluronic Acid” Thai Journal of Veterinary Medicine, 47(2), June (2017).
4. Sungkhaphan P., Ratanavaraporn J., Damrongsukkul S. “Development of Thai Silk Fibroin/Hyaluronic Acid Microspheres and the Application on Controlled Release of Curcumin” Engineering Journal, in press (2017).
5. Sahapaibounkit P., Prasertsung I., Mongkolnavin R., Wong C.S., Damrongsakkul S. “A Two-step Method using Air Plasma and Carbodiimide Crosslinking to Enhance the Biocompatibility of Polycaprolactone” Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied Biomaterials, in press (2017).
6. Malay A. D., Sato R., Yazawa K., Watanabe H., Ifuku N., Masunaga H., Hikima T., Guan J., Mandal B.B., Damrongsakkul S., Numata K. “Relationships between physical properties and sequence in silkworm silks” Scientific Reports, 1-11 (2016).
7. Lerdchai K., Kitsongsermthon J., Ratanavaraporn J., Kanokpanont S., Damrongsakkul S., “Thai Silk Fibroin/Gelatin Sponges for the Dual Controlled Release of Curcumin and Docosahexaenoic Acid for Anticancer Treatment” Journal of Pharmaceutical Sciences, 105, 221-230 (2016).
8. Sinlapabodin S., Amornsudthiwat P., Damrongsakkul S., Kanokpanont S., “An axial distribution of seeding, proliferation, and osteogenic differentiation of MC3T3-E1 and rat bone marrow-derived mesenchymal stem cells across a 3D Thai silk fibroin/gelatin/hydroxyapatite scaffold in a perfusion bioreactor” Materials Science & Engineering C, 58, 960-970 (2016).
9. Tantiplapol T., Singsawat Y., Narongsil N., Damrongsakkul S., Saito N., and Prasertsung I., “Influences of Solution Plasma Conditions on Degradation Rate and Properties of Chitosan” Innovative Food Science and Emerging Technologies, 32, 116-120 (2015).
10. Amornsudthiwat P., Nitschke M., Zimmmermann R., Friedrichs J., Grundke K., Pöschel K., Damrongsakkul S., Werner C., “Comprehensive characterization of well-defined silk fibroin surfaces: Towards multi-technique studies of surface modification effects” Biointerphases, 10(2), 029509-1- 029509-10 (2015).
11. Dararutana C., Ratanavaraporn J., Honsawek S., Kanokpanont S., Damrongsakkul S., “Characteristics and Osteoconductivity of bone composite scaffolds made of Thai silk fibroin, gelatin and inorganic compounds: A comparative study of beta-tricalcium phosphate and hydroxyapatite” Macromolecular Symposia, 354(1), 258-264 (2015).
12. Amornsudthiwat P., Damrongsakkul S., “Oxygen plasma etching of silk fibroin alters surface stiffness: A cell-substrate interaction study” Plasma Processes and Polymers, 11, 763–776 (2014).
13. Kaewprasit K., Promboon A., Kanokpanont S., Damrongsakkul S., “Physico-chemical properties and in vitro response of silk fibroin from various domestic races” Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied Biomaterials, 102B (8), 1639-1647 (2014).
14. Ratanavaraporn J., Kanokpanont S., Damrongsakkul S., “The development of injectable gelatin/silk fibroin microspheres for the dual delivery of curcumin and piperine” Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 25, 401-410 (2014).
15. Rimdusit S., Wongmanit P., Damrongsakkul S., Saramas D., Jubsilp C., Dueramae I., “Characterizations of Poly(vinyl chloride)/Acrylonitrile Styrene Acrylate Blends for Outdoor Applications” Engineering Journal, 18(1), 105-118 (2014).
16. Thitiset, T., Buranapraditkul, S., Damrongsakkul, S., Honsawek, S., “Isolation and cellular properties of mesenchymal stem cells from human periosteum” Asian Biomedicine, 7(6), 777-785 (2013).
17. Prasertsung I., Damrongsakkul S., Saito N., “Degradation of -Chitosan by Solution Plasma Process (SPP)” Polymer Degradation and Stability, 98, 2089-2093 (2013).
18. Prasertsung I., Damrongsakkul S., Saito N., “Crosslinking of a Gelatin Solution Induced by Pulsed Electrical Discharge in Solution” Plasma Processes and Polymers, 10, 792-797 (2013).
19. Amornsudthiwat P., Mongkolnavin R., Kanokpanont S., Panpranot J., Wong C.S., Damrongsakkul S. “Improvement of early cell adhesion on Thai silk fibroin surface by low energy plasma” Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 111, 579–586 (2013).
20. Prasertsung I., Kanokpanont S., Mongkolnavin R., Wong C.S., Panpranot J., Damrongsakkul S., “Comparison of the Behavior of Fibroblast and Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell on Nitrogen Plasma-treated Gelatin Films” Materials Science & Engineering C, 33, 4475-4479 (2013).
21. Vorrapakdee R., Kanokpanont S., Ratanavaraporn J., Waikakul S., Charoenlap C., Damrongsakkul S., “Modification of Human Cancellous Bone using Thai Silk Fibroin and Gelatin for Enhanced Osteoconductive Potential” Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 24(3), 735-744 (2013).
22. Kanokpanont S., Damrongsakkul S., Ratanavaraporn J., Aramwit P., “Physico-chemical properties and efficacy of silk fibroin fabric coated with different waxes as wound dressing” International Journal of Biological Macromolecules, 55, 88-97 (2013).
23. Thitiset T., Damrongsakkul S., Bunaprasert T., Leeanansaksiri W., Honsawek. S., “Development of Collagen/Demineralized Bone Powder Scaffolds and Periosteum-Derived Cells for Bone Tissue Engineering Application” International Journal of Molecular Sciences, 14, 2056-2071 (2013).
24. Somvipart S., Kanokpanont S., Rangkupan R., Ratanavaraporn J., Damrongsakkul S., “Development of electrospun beaded fibers from Thai silk fibroin and gelatin for controlled release application” International Journal of Biological Macromolecules, 55, 176-184 (2013).
25. Kulpreechanan N., Bunaprasert T., Damrongsakkul S., Kanokpanont S., Rangkupan R., “Effect of polycaprolactone electrospun fiber size on L929Tcell behavior” Advanced Materials Research, 701, 420-424 (2013).
26. Wongputtaraksa T., Ratanavaraporn J., Pichyangkura P., Damrongsakkul S., “Surface modification of Thai silk fibroin scaffolds with gelatin and chitooligosaccharide for enhanced osteogenic differentiation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells” Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied Biomaterials, 100(8), 2307–2315 (2012).
27. Prasertsung I., Kanokpanont S., Mongkolnavin R., Wong C.S., Panpranot J., Damrongsakkul S., “Plasma enhancement of in vitro attachment of rat bone marrow-derived stem cell on crosslinked gelatin films” Journal of Biomaterials Science: Polymer Edition, 23, 1485–1504 (2012).
28. Kanokpanont S., Damrongsakkul S., Ratanavaraporn J., Aramwit P., “An innovative bi-layered wound dressing made of silk and gelatin for accelerated wound healing” International Journal of Pharmaceutics, 436, 141-153 (2012).
29. Rimdusit S., Atthakorn D., Damrongsakkul S., Saramas D., Tiptipakorn S., “Mechanical, thermal, and water uptake characteristics of woodflour-filled polyvinyl chloride/acrylonitrile butadiene styrene blends” Journal of Applied Polymer Science, 124, 943-950 (2012).
30. Prasertsung I., Damrongsakkul S., Terashima C., Saito N., and Takai O., “Preparation of Low Molecular Weight Chitosan Using Solution Plasma System” Carbohydrate Polymers, 87, 2745-2749 (2012).
31. Jetbumpenkul P., Amornsudthiwat P., Kanokpanont S., Damrongsakkul S., “Balanced electrostatic blending approach – An alternative to chemical crosslinking of Thai silk fibroin/gelatin scaffold” International Journal of Biological Macromolecules, 50, 7– 13 (2012).

สิทธิบัตร
1. องค์ประกอบและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคโปรตีนไหมผสมเจลาตินและหรือคอลลาเจน (Component and Method for Producing Particle from Silk Protein blended with Gelatin and/or Collagen) Thai Patent pending no. 1501005094, 4 September 2015
2. กรรมวิธีการปรับปรุงพื้นผิววัสดุให้ลดการติดผิวหนังและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว Thai Patent pending no. 1201002650, 6 June 2012
3. วัสดุปิดแผลที่กระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและผิวหนังบริเวณแผล Thai Patent pending no. 1201002556, 30 May 2012
4. กรรมวิธีการดัดแปรกราฟกระดูกมนุษย์ด้วยชีววัสดุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างเนื้อเยื่อกระดูก (Process for modification of human bone graft using biomaterial to enhance bone tissue formation) Thai Patent pending no. 1101003635, December 2011
5. ผิวหนังสังเคราะห์ชนิดทำจากสารสกัดส่วนเบาของชั้นหนังแท้ (เนื้อเยื่อ) (Process of preparation of artificial skin using human dermal tissue supernatant -light patch) Thai Patent pending no. 0801003504, October 2008
6. กรรมวิธีการผลิตเนื้อเยื่อปราศจากเซลล์จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกระบวนการอัดคลายแรงดันแบบช่วงร่วมกับการใช้เอนไซม์ (Process and instruments for mammalian tissue decellularization using periodic pressurizing in combination with enzyme hydrolysis) Thai Patent pending no. 0801004969, September 2008
Research Areas
Research Interests
Polymer blends
Biodegradeable polymers