รายละเอียดวิชาเรียนตามหลักสูตร
ท่านสามารถดูรายละเอียดของวิชาเรียนได้โดยกรอกรหัสวิชา และกดปุ่ม "Submit"
รหัสวิชา:
รหัสวิชา : 2100600
ชื่อ : บทนำวิศวกรรมชีวเวช
จำนวนหน่วยกิต : 3 หน่วย
ลักษณะรายวิชา : วิชาบังคับ
ภาคการศึกษาที่เปิดรายวิชา :
ชื่อภาษาอังกฤษ : Introduction to Biomedical Engineering
ชื่อย่อ : INTRO BME
นิยามของวิศวกรรมชีวเวชและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  บทบาทของวิศวกรชีวเวช  ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเทคโนโลยี เครื่องมือ และโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับวิศวกรรมชีวเวช  จริยธรรมในวิศวกรรมชีวเวช  กรณีศึกษา  ปัญหาและการประยุกต์ใช้งานในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมชีวเวช  การดูงานในโรงพยาบาล และห้องวิจัย  และการทำโครงงานเพื่อเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับวิศวกรรมชีวเวช
Definition of biomedical engineering and other related fields role of biomedical engineers; introduction to technology, instruments and basic application programs required for biomedical engineering; ethics in biomedical engineering; case studies : problem and application in biomedical engineering fields; hospital and laboratory visit, and assigned projects to explore the breadth and depth of the biomedical engineering field.
Page 1 of 11