หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต


หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

2100600 บทนำวิศวกรรมชีวเวช 3(3-0-9) Introduction to Biomedical Engineering (INTRO BME)

นิยามของวิศวกรรมชีวเวชและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บทบาทของวิศวกรชีวเวช ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเทคโนโลยี เครื่องมือ และโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับวิศวกรรมชีวเวช จริยธรรมในวิศวกรรมชีวเวช กรณีศึกษา ปัญหาและการประยุกต์ใช้งานในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมชีวเวช การดูงานในโรงพยาบาล และห้องวิจัย และการทำโครงงานเพื่อเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับวิศวกรรมชีวเวช

Definition of biomedical engineering and other related fields; role of biomedical engineers; introduction to technology, instruments and basic application programs required for biomedical engineering; ethics in biomedical engineering; case studies: problem and application in biomedical engineering fields; hospital and laboratory visit, and assigned projects to explore the breadth and depth of the biomedical engineering field.

2100601 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมสำหรับวิศวกรรมชีวเวช 3(3-0-9) Basic Engineering Knowledge for Biomedical Engineering (BASIC ENG BME)

ทบทวนสมการเชิงอนุพันธ์และเทคนิคผลการแปลงสัญญาณ วงจรและอิเล็กทรอนิกส์ กลไกการป้อนกลับ วัสดุชีวภาพ การวัด และเครื่องมือทางชีวเวช การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเวชปฏิบัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางวิศวกรรมชีวเวช

Review of differential equations and transform techniques; signals, circuits and electronics; feedback mechanism, biomaterials; biomedical measurements and instrumentation; technological applications in medical practices; computer applications in biomedical engineering.

3000753 วิธีการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี 2(1-3-4) Research Methods in Biomedical Sciences and Biotechnology (RES METH BB)

หลักการและวิธีการทำวิจัยทางชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี

Principles and research methods in biomedical sciences and biotechnology

3000754 สถิติทางชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี 1(1-0-3) Statistics in Biomedical Sciences and Biotechnology (STAT BB)

ชีวสารสนเทศเบื้องต้นในงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี

Theory and methods for statistical analysis in biomedical sciences and biotechnology.

2103571   ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคและนาโน 3(3-0-9) Micro and Nano Electromechanical Systems (MEMS NEMS)

ภาพรวมของเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคและนาโน, กลศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์ และกลศาสตร์ของไหลอย่างย่อ, ปรากฏการณ์ทางเครื่องกลไฟฟ้าและแสง, การออกแบบระบบขนาดจุลภาค, การย่อส่วนระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค, วัสดุสำหรับระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค, กระบวนการสร้างชิ้นงานในระดับจุลภาคอย่างย่อ, การใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไมโครเซนเซอร์ ไมโครแอคชัวเอเตอร์ ระบบของไหลขนาดจุลภาค แท่งนาโนคาร์บอน อุปกรณ์แสดงภาพ และทิศทางการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต

Overview of MEMS-NEMS, review of engineering mechanics and thermo-fluid engineering, electromechanics and light phenomena, micro system design, scaling of micromechanical devices, MEMS materials, review of micro fabrication, applications of MEMS, and  future trends in technology development.

2100604 วิศวกรรมเนื้อเยื่อและระบบควบคุมการปลดปล่อยเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-9) Strategic Tissue Engineering and Controlled Release System (STRAT TE CTRL RLS)

พื้นฐานหลักการ วิธีการ และองค์ประกอบของศาสตร์วิศวกรรมเนื้อเยื่อ และการควบคุมการปลดปล่อยสาร การผสมผสานและความสัมพันธ์/ปฏิกิริยาระหว่างโครงเลี้ยงเซลล์ชีววัสดุ เซลล์ และชีวโมเลกุล ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบวัสดุสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อและการควบคุมการปลดปล่อยสารเชิงกลยุทธ์ หน้าที่ การทำงาน การประยุกต์ใช้งาน และข้อจำกัดของวัสดุในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อและการควบคุมการปลดปล่อยสารเชิงกลยุทธ์ การตอบสนองทางชีวภาพต่อชีววัสดุ กลไกที่วัสดุกระตุ้นการงอกใหม่ของเนื้อเยื่อและควบคุมการปลดปล่อยสาร

Basic principle, strategies, and components of tissue engineering and controlled release system, Combination and interaction of biomaterial scaffold, cell, and biological signaling molecule, Requirement and criteria of material design for strategic tissue engineering and controlled release system, Functions, applications, and limitations of materials in strategic tissue engineering and controlled release system, Biological response to materials, Mechanism of material-induced tissue regeneration and material-governed controlled release

2100605 ระบบฝังตัวทางชีวเวช 3(3-0-9) Biomedical Embedded System (BIOMED EMBED SYS)

เทคโนโลยีระบบฝังตัวและการประยุกต์ใช้ทางชีวเวช ชนิดและการและการเลือกใช้ระบบประยุกต์ใช้ทางชีวเวช ออกแบบระบบฝังตัวเบื้องต้น การต่อเชื่อมกับอุปกรณ์และเซนเซอร์ การประมวลผลแบบตามเวลาจริงโดยระบบฝังตัว การออกแบบระบบฝังตัวขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ทางชีวเวช

Embedded system technology and its biomedical applications; types and selection of embedded system for biomedical applications; basic design of embedded system; hardware and sensor interface; real-time processing based on embedded system; advanced design of embedded system for biomedical applications.

2100606 การเลี้ยงเซลล์และพันธุวิศวกรรมเพื่อการเจริญทดแทนของเนื้อเยื่อ 3(3-0-9) Cell Culture and Genetic Engineering for Tissue Regeneration (CELL GEN ENG REGEN)

การเลี้ยงเซลล์สเต็มเซลล์การเปลี่ยนสภาพเซลล์การแบ่งตัว พารามิเตอร์เชิงชีวภาพของเซลล์เทคนิคปลอดเชื้อ เครื่องมือ อุปกรณ์และความปลอดภัย ทักษะการทดลองเลี้ยงเซลล์การสาธิตการทดลองเลี้ยงเซลล์การทดลองเลี้ยงเซลล์การย้อมสีเซลล์การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบต่าง ๆ พันธุวิศวกรรม การเลี้ยงเซลล์ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ข้อต่อ กระดูก เอ็น กล้ามเนื้อ หลอดเลือด ตา การห่อหุ้มเซลล์

Cell culture; stem cells; cell differentiation, cell proliferation, biological characterisation; sterile techniques; laboratory apparatuses and biosafety; lab skills; lab demonstration; cell culture experiment; cell visualisation; microscopic techniques; Genetic engineering; Tissue engineering; joint and cartilage, bone, tendon and ligament, muscles, blood vessels, eyes, cell encapsulation.

2100607 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมชีวเวช 3(3-0-9) Programing for Biomedical Engineering

บทนำการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน ชนิดของข้อมูล คำสั่งควบคุมขั้นตอนการทำงาน การเขียนโปรแกรมเชิงวัถุ การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมสำหรับประยุกต์ใช้ทางชีวเวช

Introduction to Python programing lanquage; data types; control flow commands; object-oriented programming, algorithm design and analysis; programing for biomedical applications

2100608 อุปกรณ์และการวัดในทางคลีนิค 3(3-0-9) Devices and Measurements for Clinical Applications

การวัดในทางคลีนิค การออกแบบอุปกรณ์และระบบทางชีวเวช อุปกรณ์ในการเฝ้าติดตามผู้ป่วย อุปกรณ์สวมใส่เพื่อการดูแลสุขภาพ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์

Clinical measurement; design of biomedical devices and systems; patient monitoring devices; wearable devices in healthcare; IoT for medical devices

2100609 สัญญาณและระบบสำหรับวิศวกรรมชีวเวช 3(3-0-9) Signals and Systems for Biomedical Engineering

บทนำสัญญาณและระบบทางชีวเวช การวิเคราะห์ระบบและระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การแปลงฟูเรียร์ และการประยุกต์ใช้งาน การแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ใช้งาน การวิเคราะห์สัญญาณทางชีวเวชในโดเมนเวลา และความถี่

Introduction to Biomedical Signals and System; System analysis and numerical methods; Fourier transform and its application; Laplace transform and its application; Time-Frequency analysis of biomedical signals

2100611 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเวช 1 3(3-0-9) 

(อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ วิศวกรรมฟื้นฟู) 

Special Topics in Biomedical Engineering I 

(Medical Instrument and Rehabilitation Engineering) 

SPEC TOP BME I

หัวข้อชั้นสูงในปัจจุบันและเทคโนโลยีใหม่ในวิศวกรรมชีวเวช

Current advanced topics and new technologies in biomedical engineering

2100612 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเวช 2 (ชีวกลศาสตร์) 3(3-0-9)

Special Topics in Biomedical Engineering II

(Biomechanics)

SPEC TOP BME II

หัวข้อชั้นสูงในปัจจุบันและเทคโนโลยีใหม่ในวิศวกรรมชีวเวช

Current advanced topics and new technologies in biomedical engineering

2100613  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเวช 3 (วิศวกรรมเนื้อเยื่อ และการนำส่งยา) 3(3-0-9)

Special Topics in Biomedical Engineering III

(Tissue Engineering and Drug Delivery)

SPEC TOP BME III

หัวข้อชั้นสูงในปัจจุบันและเทคโนโลยีใหม่ในวิศวกรรมชีวเวช

Current advanced topics and new technologies in biomedical engineering

2100614 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเวช 4 (เทคโนโลยีภาพทางการแพทย์) 3(3-0-9)

Special Topics in Biomedical Engineering IV (Medical Imaging)

SPEC TOP BME IV

หัวข้อชั้นสูงในปัจจุบันและเทคโนโลยีใหม่ในวิศวกรรมชีวเวช

Current advanced topics and new technologies in biomedical engineering

2100615 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเวช 5 3(3-0-9)

(ชีวสารสนเทศศาสตร์ และ ชีววิทยาเชิงคำนวณ)

Special Topics in Biomedical Engineering V

(Bioinformatics and Mathematical Biology)

SPEC TOP BME V

หัวข้อชั้นสูงในปัจจุบันและเทคโนโลยีใหม่ในวิศวกรรมชีวเวช

Current advanced topics and new technologies in biomedical engineering

2100623 เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 3(3-0-9) Technology for Seniors and the Disabled (TECH SENIOR DISABL)

ข้อจำกัดของผู้สูงอายุ และคนพิการ การยศาสตร์ของผู้สูงอายุและคนพิการ ประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เทคโนโลยีการออกแบบและสร้างเครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการดำรงชีพ การศึกษา และการทำงานของผู้สูงอายุและคนพิการ

Limitations of the seniors and the disabled; geriatric ergonomics and ergonomics of the disabled; classification of tools and equipment for seniors and the disabled; design and construction technology of tools and equipment for daily life, education and work of the seniors and the disabled.

2100631 การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของระบบสรีรวิทยา 3(3-0-9) Mathematical Modeling and Analysis of Physiological Systems (MATH ANAL PHYSIO)

สรีรวิทยาระดับเซลล์ ปฏิกิริยาชีวเคมี และจลนพลศาสตร์ของเอ็นไซม์ ภาวะธำรงดุลระดับเซลล์ ช่องไอออน การกระตุ้นเซลล์ การนำไฟฟ้าในเซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อหัวใจแบบจำลองและการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของระบบทางสรีรวิทยาทั้งร่างกาย

Cellular physiology; biochemical reactions and enzyme kinetics; cellular homeostasis; ion channel; cell excitation; electrical conductions in nerve cells and cardiac muscles; mathematical modeling and analysis of physiological systems.

2100636 เทคนิคชีวเวชวิเคราะห์ 3(3-0-9) Biomedical Analytical Technique (BIOMED ANAL TECH)

หลักการด้านเทคนิคการวิเคราะห์สำหรับตัวอย่างชีวเวชที่สัมพันธ์กับระบบการนำส่งยา

Principles of analytical techniques for biomedical samples related to drug delivery system.

2100696 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมชีวเวช 3(0-0-12) Special Problems in Biomedical Engineering (SPEC PROB BME)

ทบทวนวรรณกรรมในสาขาที่สนใจโดยครอบคลุมพื้นฐานถึงนวัตกรรมใหม่ สรุป และเสนอรายงาน

Literature review in the field of interest from basic to innovation, summarizing and presenting reports.

2100697 เอกัตศึกษา 3(0-0-12) Individual Study (INDIVIDUAL STUDY)

ทบทวนวรรณกรรม ตั้งคำถามวิจัย ออกแบบ และทำโครงการวิจัย สรุป และเสนอรายงาน

Literature review, asking research questions, conducting preliminary studies, summarizing and presenting reports.

2100796 เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมชีวเวช 1 3(3-0-9) Advanced Topics in Biomedical Engineering I (ADV TOP BME I)

ปัญหาที่น่าสนใจหรือพัฒนาการใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช

Interesting problems or new development in biomedical engineering I

2100797 เรื่องขั้นสูงทางวิศวกรรมชีวเวช 2 3(3-0-9) Advanced Topics in Biomedical Engineering II (ADV TOP BME II)

ปัญหาที่น่าสนใจหรือพัฒนาการใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช

Interesting problems or new development in Biomedical Engineering II

2102505 เทคนิคการออปติไมซ์เบื้องต้น 3(3-0-9) Introduction to Optimization Techniques (INTRO OPT TECH)

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2102202, รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน

ทบทวนพีชคณิตเชิงเส้น ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น เงื่อนไขความเหมาะที่สุดสำหรับการหาค่าเหมาะ ที่สุดที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับ วิธีเชิงตัวเลขสำหรับการหาค่าเหมาะที่สุดที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับ วิธีลดลงชันสุด วิธีของนิวตัน วิธีอิงระยะทางแปรผันได้ และวิธีเกรเดียนต์สังยุค เงื่อนไขความเหมาะที่สุดสำหรับการหาค่าเหมาะที่สุดที่มีเงื่อนไขบังคับ วิธีเชิงตัวเลขสำหรับการหาค่าเหมาะที่สุดที่มีเงื่อนไขบังคับ ฟังก์ชันลงโทษ และฟังก์ชันขวางกั้น และกำหนดการกำลังสองโดยลำดับ ผลเฉลยของกำหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีซิมเพล็กซ์

Review of linear algebra; solution of nonlinear equations; optimality conditions for unconstrained optimization; numerical methods for unconstrained optimization: steepest descent, Newton’s, variable metric, and conjugate gradient methods; optimality conditions for constrained optimization; numerical methods for constrained optimization: penalty and barrier functions, and sequential quadratic programming; solution of linear programming by simplex method.

2102507 เทคนิคการคำนวณสำหรับวิศวกร 3(3-0-9) Computational Techniques for Engineers (COMP TECH ENFS)

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2102202, รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน

บทนำทางคณิตศาสตร์ การคำนวณของคอมพิวเตอร์ ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้น ฟังก์ชันประมาณค่า การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

Mathematical preliminaries; computer arithmetic; solution of nonlinear equations; solving systems of linear equations; approximating functions; numerical differentiation and integration; numerical solution of ordinary differential equations.

2102524 เทคโนโลยีภาพทางการแพทย์ 3(3-0-9) Medical Imaging Technology (MED IMAG TECH)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อเกิดรูปแบบต่าง ๆ ของภาพทางการแพทย์ ได้แก่ การกราดภาพตัดขวางโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีที) การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (เอ็มอาร์ไอ) และการสร้างภาพด้วยเสียงความถี่สูงยิ่ง การสร้างภาพขึ้นใหม่ การเพิ่มความคมชัดของภาพ การตัดแยกภาพ การแสดงตัวแทนภาพและการวิเคราะห์ภาพ การลงทะเบียนภาพ และการแสดงภาพ

Introduction to the formation of various medical imaging modalities:  computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and ultrasonography; image reconstruction, image enhancement, image segmentation, image representation and analysis, image registration, and image visualization.

2102546 วงจรรวมแบบอนาลอก 3(3-0-9)  Analog Integrated Circuits (ANALOG INT CIR)

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน

เทคโนโลยีไอซี แบบจำลองวงจรแอนะลอก ลักษณะสมบัติของอุปกรณ์ วงจรย่อยชนิดแอนะลอก วงจรขยาย วงจรเปรียบเทียบ ออปแอมป์ วงจรแปลงผันดิจิตอล-แอนะลอกและแอนะลอก-ดิจิตอล วงจรและระบบแอนะลอกแบบอื่นๆ วงจรอ้างอิง วงจรคูณ

IC Technology; analog circuit modeling; device characterization; analog subcircuits; amplifiers; comparators; operational amplifiers; digital-analog and analog-digital converters; other analog circuits and systems; reference sources; multipliers.

2102611 เครื่องมือทางการแพทย์ 3(3-0-9) Medical Instrumentation (MED INSTRU)

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวงจรขยายสัญญาณ การปรับแต่งสัญญาณ อิเล็กโทรด สัญญาณไฟฟ้าจากร่างกาย เครื่องตรวจวัด เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือรักษาโรค การสร้างภาพทางการแพทย์ ความปลอดภัยทางไฟฟ้า การวัดความดันเลือด การไหลของเลือด และสัญญาณไฟฟ้าจากร่างกาย การออกแบบและประกอบเครื่องมือแพทย์อย่างง่าย

Basic concepts of amplifiers, signal processing, electrodes, biopotential, sensors, medical devices, therapeutic devices, medical imaging, electrical safety; measurement of blood pressure, blood flow, and biopotential signals; designing and constructing simple medical instruments.

2102635 ทฤษฎีระบบควบคุม 3(3-0-9) Control System Theory (CONT SYSTEM THEORY)

การบรรยายทางคณิตศาสตร์ของระบบพลวัต ผลเฉลยของสมการพลวัตเชิงเส้น เสถียรภาพ ความควบคุมได้และความสังเกตได้ เสถียรภาพภายในของระบบที่เชื่อมต่อกัน การป้อนกลับสถานะ การคุมค่าแบบเหมาะที่สุด ตัวสังเกตและการชดเชยที่อาศัยตัวสังเกต แนะนำการควบคุมแบบเหมาะที่สุด

Mathematical descriptions of dynamic systems; solutions of linear dynamic equations; stability, controllability and observability; internal stability of interconnected systems; state feedback; optimal regulation; observers and observer-based compensation; introduction to optimal control.

2102646 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการประยุกต์ทางวิศวกรรมชีวเวช 3(3-0-9) Power Electronics for Biomedical Engineering Applications (PWR ELEC BME APPL)

ทฤษฎีพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังกับเครื่องมือชีวเวช โครงสร้างการทำงานของวงจรแปลงผัน ไฟสลับ-ไฟตรง ไฟตรง-ไฟตรง และวงจรอินเวอร์เตอร์แบบต่าง ๆ วงจรที่ใช้ควบคุมวงจรแปลงผันและวงจรอินเวอร์เตอร์การควบคุมสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำด้านกำลัง ได้แก่ ไดโอดทรานซิสเตอร์ ไทรีสเตอร์ อุปกรณ์สำหรับวงจรกำลังและวงจรควบคุม ได้แก่ ตัวเหนี่ยวนำ หม้อแปลง ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน การประยุกต์ใช้วงจรแปลงผันและวงจรผกผันกับเครื่องมือชีวเวช ได้แก่ แหล่งจ่ายไฟตรงแบบวิธีสวิตช์ การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การแปลงผันและการควบคุมพลังงานไฟฟ้า

Fundamental theories of power electronics for biomedical equipment; ac-dc and dc to dc converters as well as inverters circuit topologies and operations; converter and inverter control techniques and circuits; switching and control characteristics of semiconductor power devices: diodes, transistors and thyristors; power and control circuit components: inductors, transformers, capacitors, resistors; converter and inverter applications for biomedical equipment: switching power supplies, dc and ac motor drive.

2102668 ไบโอเซนเซอร์ 3(3-0-9) Biosensors (BIOSENSORS)

มโนทัศน์ที่จำเป็นเกี่ยวกับหลักการวัดปรากฏการณ์ต่างๆ ทางเคมีและชีววิทยา โดยเน้นประสานหลักการเหล่านี้ในการพัฒนาใช้และสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือวัดเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในขอบข่ายของเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ และวิศวกรรมเคมี ทั้งในระดับการวิจัยมูลฐานและระดับพัฒนากระบวนการทางอุตสาหกรรม

Necessary concepts relevant to the principle of measuring chemical and biological phenomena with emphasis on integrating these concepts of development to apply and to construct novel instruments for observing, examining and controlling various phenomena in the field of biotechnology, medical sciences and chemical engineering for both fundamental research and process development in ‘industrial production.

2102785 ทฤษฎีของเซนเซอร์ขั้นสูง 3(3-0-9) Advanced Sensor Theory (ADV SENSOR THEORY)

หลักการและทฤษฎีของเซนเซอร์วัดปริมาณฟิสิกส์และเคมี เทอร์โมไดนามิกส์และการทำงานของเซนเซอร์ เทคโนโลยีการประดิษฐ์เซนเซอร์ ไมโครแมชีนนิง เซนเซอร์ฟิวชัน เซนเซอร์อัจฉริยะ วิธีการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

Principle and theory of physical and chemical sensors; thermodynamics and sensor operation; sensor fabrication technology; micro-machining; sensor fusion; intelligent sensors; data processing and analytical methods.

2102876 การประมวลสัญญาณแบบปรับตัวได้ 3(3-0-9) Adaptive Signal Processing (ADAP SIGN PROC)

การวิเคราะห์สมรรถภาพของวงจรกรองปรับตัวแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น วงจรกรองแบบเชิงเส้นได้แก่ วิธีการลดแบบต่ำสุด ขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุด วงจรกรองแบบไม่เชิงเส้น ได้แก่ วงจรเครือข่ายประสาทประดิษฐ์แบบการแผ่ย้อนกลับ วงจรเครือข่ายแบบเรเดียลเบสิคฟังก์ชัน และวิธีที่อาศัยการเข้ากลุ่มแบบเคมีนส์

Performance analysis of the linear and non-linear adaptive filtering; the linear filtering: method of steepest descent, least-mean square algorithm; non-linear filtering: artificial neural network using the back-propagation algorithm, radial basis function network, and (unsupervised learning based on) k-means clustering.

2105641 วิศวกรรมของวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 3(3-0-9) Biodegradable Material Engineering (BIODE MAT ENG)

ประเภทของวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทั้งวัสดุสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ แหล่งที่พบและการผลิต สมบัติ ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ กลไกการย่อยสลายทางชีวภาพ วิธีทดสอบสำหรับพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทั้งประเภทพอลิแซกคาไรด์ พอลิเอสเทอร์ชีวภาพ และโปรตีน (คอลลาเจน และเจลาติน) พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ และการควบคุมการส่งผ่าน

Types of biodegradable materials: synthetic and natural materials, sources and production, properties, biocompatibility, biodegradation mechamism, test methods for biodegradable plastics: polysaccharides, biopolyester, and protein (collagen, gelatin), biodegradable polymers for tissue engineering and controlled release.

2105651 การออกแบบและควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 3(3-0-9) Bioreactor Design and Control (BIOREACTOR DSGN)

กระบวนการทางชีวภาพ พื้นฐานทางปรากฏการถ่ายโอน และจลศาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวภาพ และวิธีการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในกระบวนการเหล่านี้ เพื่อให้สามารถควบคุมกระบวนการได้

Biological processes, fundamentals of transport phenomena and kinetics often encountered in bioprocesses, how to incorporate these phenomena into mathematical models which enables the process of interest, developed mathematical model for controlling purposes.

2110675 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทางชีวเวช 3(3-0-9) Biomedical Information and Communication Systems (BIOMED INFO COMM)

หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระบบฐานข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้ารหัส หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับระบบสื่อสาร ได้แก่ ระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูล อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ทางชีวเวชของระบบสารสนเทศและระบบสื่อสาร ได้แก่ โทรเวช ระบบสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์ในโรงพยาบาล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการบริการสุขภาพ

Selected topics in information systems: multimedia technology, database system, data security and encryption; selected topics in communication systems: telecommunication, data network technology, Internet; biomedical applications of information and communication systems: telemedicine, medical data communication system in hospitals, role of information and communication technology on health care.

3000716 ชีววิทยาเชิงคำนวณขั้นพื้นฐาน 3(3-0-9) Basic Mathematical Biology (SC MATH BIO) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีววิทยาเชิงคำานวณ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์และความสามารถในการจับแบบโคออพ เพอเรทีฟ เลขเรย์โนลด์และกลไกการแพร่ โมเดลการนำากระแสประสาทของฮอดจ์กิน-ฮักซ์เลย์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจและการบีบตัวของกล้าม เนื้อหัวใจ การแลกเปลี่ยนก๊าซและการไหลเวียนโลหิตในระบบทางเดินหายใจ ระบบการไหลเวียนของสารน้ำในไต

Introduction to basic mathematical biology; enzyme kinetics and Cooperative binding; Reynolds number and diffusive transport; Hodgkin Huxley nerve conduction model; electrocardiography (EKG) and cardiac contraction model; ventilation and perfusion in respiratory system; fluid flow in urinary system.

3000748 วิศวกรรมเซลล์และเนื้อเยื่อ 3(3-0-9) Tissue and Cell Engineering (TISSUE CELL ENG)

แนวคิดพื้นฐานในงานวิศวกรรมของเซลล์และเนื้อเยื่อ ได้แก่ องค์ประกอบ กระบวนการซ่อมแซมตนเอง และการสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะใหม่ ลิแกนด์และตัวรับในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ การเกาะจับและการเคลื่อนที่ของเซลล์ บทบาทของฮอร์โมน โปรตีน เซลล์ต้นกำเนิด และภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนอวัยวะ เทคโนโลยีที่ใช้ในงานวิศวกรรมของเซลล์และเนื้อเยื่อ ได้แก่ โครงเลี้ยงเซลล์สังเคราะห์ วัสดุนาโน การควบคุมการแพร่กระจายของเมตาบอไลท์และโปรตีน การดัดแปลงผิวสัมผัส การเลี้ยงเซลล์แบบธรรมดาและแบบ 3 มิติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิศวกรรมเนื้อเยื่อทางคลินิกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

Basic concept for engineering of new cells and tissues: components, tissue and organ healing and regeneration processes, ligands and receptors, adhesion and migration of cells; roles of hormones, proteins, stem cells, and immunology on organ transplantation; technology for cell and tissue engineering, scaffolds, nanomaterials, controlled release of metabolites and proteins, surface modification, cell culture in 2- and 3-dimensions; including current clinical applications and future trends.

3011964 การประมวลภาพดิจิทัลทางการแพทย์ 2(2-0-6) Digital Processing of Medical Images (DIG PROC MED IMAG)

วิธีการเบื้องต้นของการประมวลผลภาพดิจิทัลทางการแพทย์ การสร้างภาพ การปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของภาพ การซ้อนทับกันของภาพ การแบ่งส่วนภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลภาพในเชิงปริมาณ การประมวลผลโดยใช้หลักทางสถิติรวมถึงวิธีกามอนติคาร์โล เทคโนโลยีและวิธีการแสดงภาพ การแสดงภาพแบบสามมิติ รวมถึงเทคนิคแบบใหม่และแบบก้าวหน้าสำหรับการประมวลผลภาพดิจิทัลทางการแพทย์ในปัจจุบัน

Fundamental digital processing of medical images; image reconstruction; image corrections and enhancements; image registration; image segmentation; quantitative image analysis; statistical processing methods including Monte Carlo methods; display methods and technology; and 3D visualization; advanced and mew techniques in digital processing of medical images at present.

3011967 การสร้างและการวิเคราะห์ภาพเพตและสเปก 2(2-0-6) PET and SPECT Image Reconstruction and Analysis (PET SPECT RECONS)

หลักการการสร้างภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลของภาพเพตและสเปก รวมถึงการเก็บข้อมูลของภาพและการประมวลผล เทคนิคการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของภาพ เทคนิคการแก้ไขปรากฏการณ์ปริมาตรบางส่วน โมเดลจลนพลศาสตร์ของสารเภสัชรังสี การประยุกต์ใช้ภาพเพตและสเปกในงานวิจัยทางการแพทย์และงานวิจัยขั้นสูง

Principle of image reconstruction and data analysis in Positron Emission Tomography (PET) and Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT), including image acquisition and processing, image correction techniques, partial volume effect correction technique, the kinetic modeling of radiopharmaceuticals; application of PET and SPECT imaging in various medical and advanced research.

3011969 ฟิสิกส์ขั้นสูงของฉายาเวชศาสตร์ 2(2-0-6) Advanced Medical Imaging Physics (ADV MED IMAG PHYS)

หัวข้อเรื่องที่ทันสมัยด้านการวินิจฉัยด้วยภาพรังสีอันรวมทั้งทฤษฎีระบบลิเนียร์ การประเมินคุณภาพของภาพ ภาพรังสีแบบดิจิทัล และภาพรังสีของเต้านมแบบดิจิทัล การแสดงภาพ 3 มิติแบบก้าวหน้า ภาพของสนามแม่เหล็กกำทอน ภาพจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ภาพจากคลื่นเสียงความถี่สูง และวิธีต่างๆในการประเมิน การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทันสมัย เครื่องแสดงภาพตัดขวางจากสารกัมมันตรังสีพลังงานเดียว หลักการแสดงภาพจากสัญญาณที่มาถึงอุปกรณ์รับสัญญาณในเวลาใกล้เคียงกัน เครื่องแสดงภาพตัดขวางจากอนุภาคโพสิตรอน และสารกัมมันตรังสี การใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การรักษาโรคด้วยสารกัมมันตรังสี และการใช้หัววัดในการผ่าตัด

Current topics in diagnostic imaging, including linear system theory, image quality metrology, digital radiography and mammography; advanced three-dimensional imaging modalities; MRI, CT, ultrasound and evaluation methods of diagnostic imaging; modern digital designs, SPECT, coincidence imaging principles; PET instrumentation; radionuclide and x-ray CT transmission scanning techniques; nuclear medicine treatments; surgical probes.

3017767 ร่างกายมนุษย์สำหรับวิศวกรรมชีวเวช 3(3-0-9) Human Body for Biomedical Engineering (HUMAN BODY BME)

ลักษณะทางกายวิภาค สรีรวิทยา และชีวเคมีของร่างกายมนุษย์ รวมถึงระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาของระบบที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวเวช

Anatomy, physiology and biochemistry of the human body, including the musculoskeletal, nervous, respiratory, cardiovascular, alimentary, urinary, endocrine and reproductive systems; physiological laboratories of systems related to biomedical engineering.

2100791 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวเวช 1 2(2-0-6) Biomedical Engineering Seminar I (BME SEM I)

หัวข้อที่ทันสมัยในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช

Current topics in biomedical engineering.

2100792 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวเวช 2 2(2-0-6)  Biomedical Engineering Seminar II (BME SEM II)

หัวข้อที่ทันสมัยในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช

Current topics in biomedical engineering.

2100793 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวเวช 3 2(2-0-6) Biomedical Engineering Seminar III (BME SEM III)

หัวข้อที่ทันสมัยในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช

Current topics in biomedical engineering.

2100794 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวเวช 4 (2-0-6)  Biomedical Engineering Seminar IV (BME SEM IV)

 หัวข้อที่ทันสมัยในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช

 Current topics in biomedical engineering.

2100894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  0(0-0-0) Doctoral Dissertation Seminar (DOC DISSERT SEM)

2100897 การสอบวัดคุณสมบัติ 0(0-0-0) Qualifying Examination (QUALIFYING EXAM)

2100828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต Dissertation (DISSERTATION)

2100829 วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต Dissertation (DISSERTATION)

2100830 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต Dissertation (DISSERTATION)