สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช
Doctor of Philosophy Program in Biomedical Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
- ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม) วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ภาษาไทย : อักษรย่อ) วท.ด.
(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Doctor of Philosophy
(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) Ph.D.
- ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY: Biomedical Engineering
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สามารถทำงานในฐานะวิศวกร นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ในงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการทำงานด้านการออกแบบ วิเคราะห์ พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ และสามารถทำงานด้านวิศวกรรมชีวเวช ดังต่อไปนี้
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
• ชีวกลศาสตร์
• วิศวกรรมเนื้อเยื่อ และการนำส่งยา
• เทคโนโลยีภาพทางการแพทย์
• วิศวกรรมฟื้นฟู
• ชีวสารสนเทศศาสตร์
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 60 หน่วยกิต (ระยะเวลา 3 ปี, ไม่มี course work)
แบบ 1.2 72 หน่วยกิต (ระยะเวลา 4 ปี, ไม่มี course work)
แบบ 2.1 60 หน่วยกิต (ระยะเวลา 3 ปี)
แบบ 2.2 72 หน่วยกิต (ระยะเวลา 4 ปี)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 1
สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต [แบบ 1.1]
1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมชีวเวช และคุณภาพของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต [แบบ 1.2]
1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และต้องได้รับเกียรตินิยมอย่างน้อยอันดับหนึ่งหรือเทียบเท่า หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.60 ตามระบบคะแนน 4 แต้ม
2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

แบบ 2
สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต [แบบ 2.1]
1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมชีวเวช และคุณภาพของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดี หรือผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต [แบบ 2.2]
1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และต้องได้รับเกียรตินิยมอย่างน้อยอันดับสองหรือเทียบเท่า หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย
3.25 ตามระบบคะแนน 4 แต้ม
2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
ดาวโหลดรายละเอียดแผนการศึกษา
ตัวอย่างการทำงานของบัณฑิตจากหลักสูตร
ดร.วัชรี บุญลือ (ปัจจุบันดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะ)
 หัวข้อวิทยานิพนธ์:
 ปีทีจบการศึกษา
 สถานที่ทำงาน:

ดร.กิตติวัฒน์ คำวัน (ปัจจุบันดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะ)
 หัวข้อวิทยานิพนธ์:
 ปีทีจบการศึกษา
 สถานที่ทำงาน: