จุดเด่นของหลักสูตร


generic alternative to cialis.

bactrim without a percription.

varfendil.

ความสำคัญของหลักสูตร
วิศวกรรมชีวเวชเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับงานด้านวิศวกรรมชีวเวชการแพทย์และระบบสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตอบสนองความต้องการบุคลากรจากหน่วยงานราชการ ทั้งด้านการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขฯลฯ  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้รอบด้านที่หลากหลายในศาสตร์วิศวกรรมชีวเวช และสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำเสนอ หรือออกแบบพัฒนาอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย หรือบำบัดรักษา ฟื้นฟู หรือการป้องกันโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมชีวเวช2) ผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือ เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมชีวเวชอย่างมีระบบ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตสามารถทำงานในฐานะวิศวกร นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วิเคราะห์ พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์และงานด้านวิศวกรรมชีวเวชดังต่อไปนี้  อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์  ชีวกลศาสตร์  วิศวกรรมเนื้อเยื่อ และการนำส่งยา  เทคโนโลยีภาพทางการแพทย์  วิศวกรรมฟื้นฟู  ชีวสารสนเทศศาสตร์