หน่วยงานความร่วมมือ


คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คณะทันตแพทย์ศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์